Afiliació a RedIRIS

El Ministerio de Ciencia e Innovación ofereix la xarxa telemàtica RedIRIS per proporcionar als investigadors espanyols els serveis de telecomunicacions que requereix la seva activitat i, per tant, determina a cada moment les condicions d'afiliació a la xarxa.

Requisits d'afiliació:

 

Per accedir als serveis de RedIRIS, les institucions interessades han de seguir un procés d'afiliació en què han de:

 • Provar la seva condició d'organisme legalment constituït amb personalitat jurídica pròpia
 • Identificar la seva activitat principal en alguna de les categories susceptibles d'afiliació, dins de les establertes a l'efecte en la política d'afiliació que hagi estat aprovada pel Ministerio de Ciencia e Innovación

El Ministerio de Ciencia e Innovación, com a organisme competent sobre RedIRIS, i responsable del seu finançament i estratègia, es reserva el dret a revisar en qualsevol moment les condicions d'afiliació i, si s'escau, la participació en RedIRIS de qualsevol institució afiliada.

Les institucions susceptibles d'afiliació s'han d'enquadrar en alguna de les següents categories:

 

A.1) Universitats públiques i privades, sense ànim de lucre, incloent els seus centres adscrits

 

A.2) Organismes públics de recerca i instal·lacions cientificotecnològiques singulars (ICTS) amb personalitat jurídica pròpia

 

A.3) Centres i instituts tecnològics i de recerca amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, que participin en projectes del Pla nacional de R+D+I o plans equivalents d'àmbit autonòmic, nacional o internacional

 

A.4) Unitats docents o de recerca dels hospitals públics i privats sense ànim de lucre que participin en projectes de R+D+I d'àmbit autonòmic, nacional o internacional.

A més de les institucions anteriors, també es poden afiliar:

B.1) Organismes gestors de programes de R+D+I amb finançament públic

 

B.2) Institucions amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, que disposin d'importants continguts digitals rellevants per a la comunitat cientificotècnica, i que els posin a la seva disposició

 

B.3) Entitats que participen en projectes del Pla nacional de R+D+I o equivalents, d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, durant i per al desenvolupament d'aquests projectes

 

B.4) Parcs científics i tecnològics sense ànim de lucre que disposin a les seves instal·lacions d'alguna institució afiliada a RedIRIS i només per a ús d'institucions afiliades a RedIRIS.

 

B.5) Centres d'educació primària, secundària, de formació professional i superior no universitària, sense ànim de lucre, tant públics com privats, sempre que existeixi acord amb la conselleria responsable sobre aquesta matèria en la comunitat autònoma corresponent

Més informació, sobre aquesta categoria, que s'ha de llegir abans d'enviar la sol·licitud d'afiliació.

 

B.6) Altres entitats d'especial interès per al sistema espanyol de ciència i tecnologia

 

RedIRIS podrà disposar les mesures tècniques necessàries perquè el trànsit intercanviat amb aquestes institucions es limiti als objectius establerts.
La institució sol·licitant pot fer els tràmits d'afiliació a RedIRIS en aquesta entitat o en qualsevol altra que RedIRIS hagi delegat. En el cas d'haver una xarxa de recerca a la comunitat autònoma de la institució sol·licitant, el gestor d'aquesta xarxa serà l'organisme preferent per tramitar les sol·licituds d'afiliació a RedIRIS.

 

Procediment d'afiliació:

 

 1. La institució interessada ha d'enviar una carta (premeu aquí per baixar el model de sol·licitud) en la qual sol·liciti l'afiliació, i que inclogui informació sobre l'organització:
  • activitat principal de l'organització
  • forma de finançament
  • participació en els instruments del Pla nacional
  • altres projectes de recerca en què participi i el seu finançament
  • possibles beneficis per a la comunitat acadèmica i investigadora gràcies al material que aportaria a la xarxa
  • qualsevol altra informació que consideri d'interès

A la sol·licitud cal especificar el tipus d'informació que desitjaria que es fes pública a través de la xarxa, com per exemple, un servidor web.

En el cas que l'organització sol·licitant sigui una institució d'ensenyament superior, s'ha d'adjuntar fotocòpia del seu reconeixement com a centre d'ensenyament superior en el BOE o butlletí similar del govern autònom corresponent.

La carta ha d'anar dirigida a l'adreça indicada més avall, i l'Àrea de Relacions Institucionals es podrà posar en contacte amb l'organització per sol·licitar, en cas necessari, la tramesa d'informació addicional.

 

 1. Si finalment es considera que la institució es pot afiliar, RedIRIS enviarà els següents documents:

La institució haurà de tornar a enviar la Fitxa d´afiliació degudament emplenada a RedIRIS.

 

 1. La recepció a RedIRIS de la Fitxa d´afiliació es considera com la data d'afiliació de la institució. A partir de llavors el personal tècnic de l'àrea de xarxa es posarà en contacte amb la institució per iniciar el procés d'establiment de la connexió a RedIRIS.

 

Si desitgeu obtenir més informació o fer alguna consulta relacionada amb aspectes relatius a les afiliacions, dirigiu-vos a:

 

Red.es / RedIRIS
Edifici Bronce
Plaça de Manuel Gómez Moreno, s/n 2a planta
28020. Madrid
Tel.: 91 212 76 25 (centraleta de Red.es)
Fax: 91 556 88 64

 

o envieu un missatge a l'adreça:
secretaria @ rediris.es